Služby

Poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom nášho zariadenia je v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009.

Služby ktoré poskytujeme

Centrum sociálnych služieb AMETYST poskytuje služby:

 • v Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov;
 • v Domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách;
 • v Špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba a demencie rôzneho typu etiológie; 
 • v Útulku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, v nepriaznivej sociálnej situácii ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.ä
 • v Zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, d 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej. 

CSS AMETYST poskytuje tieto druhy služieb:

 1. odborné činnosti:
 2. obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)
 3. ďalšie činnosti

Okrem týchto základných služieb CSS AMETYST poskytuje svojim prijímateľom služby nad rámec

 1. kadernícke služby
 2. pedikúra
 3. relaxačná masáž

Napísal default, tlač, prečítané 16477x