Služby

Poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom nášho zariadenia je v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009.


Centrum sociálnych služieb AMETYST poskytuje služby:

  • v Domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách;
  • v Špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba a demencie rôzneho typu etiológie; 
  • v Zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, d 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej. 

CSS AMETYST poskytuje tieto druhy služieb:

  1. odborné činnosti:
  2. obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)
  3. ďalšie činnosti

Okrem týchto základných služieb CSS AMETYST poskytuje svojim prijímateľom služby nad rámec

  1. kadernícke služby
  2. pedikúra
  3. relaxačná masáž
:-)

Vzory zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb medzi poskytovateľom CSS AMETYST a prijímateľom sociálnych služieb – textová i alternetívna, obrázková :

(stiahnuť PDF)

Napísal default, tlač, prečítané 18235x