Služby

Poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom nášho zariadenia je v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009.

Služby ktoré poskytujeme

Centrum sociálnych služieb AMETYST poskytuje služby:

 • v Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov;
 • v Domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách;
 • v Špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba a demencie rôzneho typu etiológie; 
 • v Útulku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, v nepriaznivej sociálnej situácii ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.ä
 • v Zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, d 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej. 

CSS AMETYST poskytuje tieto druhy služieb:

 1. odborné činnosti:
 2. obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)
 3. ďalšie činnosti

Okrem týchto základných služieb CSS AMETYST poskytuje svojim prijímateľom služby nad rámec

 1. kadernícke služby
 2. manikúra
 3. pedikúra
 4. relaxačná masáž
 5. kozmetika

Napísal default, tlač, prečítané 15974x