O nás

Centrum sociálnych služieb AMETYST

Centrum sociálnych služieb AMETYST (ďalej len CSS) je zariadením v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Zriaďovateľom je Úrad PSK.

Je postavené v krásnom prostredí bývalého parku grófa Hadik-Barkóczyho. Do prevádzky bolo odovzdané 15. júna 1963 ako prvá účelová stavba v rámci Východoslovenského kraja. Kapacita zariadenia predstavovala pri svojom vzniku 246 osôb a pracovalo tu 21 zamestnancov.

V súčasnosti je CSS svojou kapacitou 162 prijímateľov najväčším zariadením v PSK a poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

V roku 2009 prešlo CSS v zmysle zákona č. 455/2008 z.Z. o sociálnych službách novou registráciou a zmenil sa názov zariadenia z „Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb“ na „Zariadenie sociálnych služieb v Tovarnom“. Od 1.1.2012 opätovne došlo k zmene názvu na „Centrum sociálnych služieb AMETYST“.

V súčasnosti sú poskytované tieto služby:

 • v Domove sociálnych služieb s kapacitou 50 miest
 • v Špecializovanom zariadení s kapacitou 100 miest
 • v Zariadení podporovaného bývania s kapacitou 12 miest

Sociálne služby zariadenie poskytuje formou:

 • pobytovou (celoročnou alebo týždennou).

Centrum sociálnych služieb AMETYST, 094 01 Tovarné 117

PhDr. Jozef Sabol, riaditeľ CSS AMETYST – životopis

Vzdelanie :

 • Doktorandské štúdium : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, Bratislava
 • Magisterské štúdium : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, Bratislava
 • Stredná škola stavebná, Prešov

Profesionálna prax :

 • 2012 – … Centrum sociálnych služieb AMETYST, 094 01 Tovarné 117, riaditeľ
 • 1990 – 2011 Mestský úrad Vranov nad Topľou, vedúci oddelenia výstavby

  a územného rozvoja

 • 1986 – 1990 Chemkostav Humenné, stavbyvedúci

Napísal administrator, tlač, prečítané 28691x