Krízový manažment, Krízový plán, návštevy

Zákaz návštev od 12.8.2020 do odvolania

Na základe rozhodnutia RUVZ vo Vranove nad Topľou zo dňa 12.8.2020 z dôvodu predchádzania vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia bol v CSS AMETYST dňom 12.8.2020 do odvolania nariadený zákaz návštev v areáli CSS AMETYST .

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym našich prijímateľov, že ste zodpovední a chápete vzniknutú situáciu.


:-)

V zmysle Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19, vydaného MPSVaR SR dňa 02.06.2020, CSS AMETYST vydáva

Plán návštev v CSS AMETYST

Čl. I. Podmienky návštev

V prvej fáze uvoľňovania opatrení sociálnych služieb od 08.06.2020 sú návštevy v CSS AMETYST povolené len v exteriéri zariadenia.

 Návštevy z dôvodu dodržania všetkých epidemiologických opatrení budú korigované a usmerňované zamestnancami CSS.

 Návštevy budú v hodinových časových intervaloch, trvať budú cca pol hodinu, jedenkrát týždenne, aby sme vyšli v ústrety všetkým prijímateľom a ich rodinným príslušníkom.

 Každá návšteva musí byť odkonzultovaná a vopred dohodnutá s koordinátorkami, aby nedošlo k väčšiemu zhromaždeniu ľudí.

 Pred každou návštevou bude vykonaný skríning návštevníkov (meranie teploty), zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia rúk), zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy. Tieto údaje budú evidované v knihe návštev a všetky opatrenia zabezpečí krúžková opatrovateľka a iný vždy poverený pracovník.

 Návštevy budú realizované v exteriéri zariadenia – voľne na lavičkách v parku. V prípade nepriaznivého počasia budú návštevy v altánku, kde budú zachované 2 m odstupy.

Najviac dve osoby k jednému prijímateľovi.

Najviac 2 návštevy v jednu hodinu.

 Počas soboty a nedele bude prijímateľov k návštevníkom sprevádzať krúžková opatrovateľka, ktorá zároveň zabezpečí všetky epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, vozíka, dotykových plôch.

 Každý prijímateľ a rodinný príslušník / návštevník musí mať rúško a dodržiavať požadovaný 2 m odstup.

Frekvencia a dĺžka návštev počas víkendu

od 9.00 hod – 9.30 hod /9.30 – 10.00 hod. dezinfekcia prostredia, odvoz prijímateľa na izbu a príprava ďalšieho prijímateľa na návštevu/

od 10.00 hod. – 10.30 hod /10.30 – 11.00 hod. dezinfekcia prostredia, odvoz prijímateľa na izbu a príprava ďalšieho prijímateľa na návštevu/

od 13.30 hod. – 14.00 hod /14.00 – 14.30 hod. dezinfekcia prostredia, odvoz prijímateľa na izbu a príprava ďalšieho prijímateľa na návštevu/

14.30 hod. – 15.00 hod. /15.00 – 15.30 hod. dezinfekcia prostredia, odvoz prijímateľa na izbu príprava ďalšieho prijímateľa na návštevu/

15.30 hod – 16.00 hod ukončenie návštev a vykonanie dezinfekčných opatrení.

Frekvencia a dĺžka návštev od pondelka až piatok

od 9.00 hod – 9.30 hod /9.30 – 10.00 hod. dezinfekcia prostredia, odvoz prijímateľa na izbu a príprava ďalšieho prijímateľa na návštevu/

od 10.00 hod. – 10.30 hod /10.30 – 11.00 hod. dezinfekcia prostredia, odvoz prijímateľa na izbu a príprava ďalšieho prijímateľa na návštevu/

od 13.00 hod. – 13.30 hod /13.30 – 14.00 hod. dezinfekcia prostredia, odvoz prijímateľa na izbu a príprava ďalšieho prijímateľa na návštevu/

14.00 hod. – 14.30 hod. /14.30 – 15.00 hod. dezinfekcia prostredia, odvoz prijímateľa na izbu príprava ďalšieho prijímateľa na návštevu/

15.00 hod – 15.30 hod /15.30 – 16.00 hod. dezinfekcia prostredia, odvoz prijímateľa na izbu príprava ďalšieho prijímateľa na návštevu/

16.0 od – 16.30 hod ukončenie návštev a vykonanie dezinfekčných opatrení.

Priebeh návštevy v interiéri u imobilného prijímateľa, ak izbu obýva sám, v druhej fáze uvoľňovania opatrení sociálnych služieb – od 15.06.2020.

 Pred každou návštevou bude vykonaný skríning návštev (meranie teploty), zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia rúk), zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy. Tieto údaje budú evidované v knihe návštev a všetky opatrenia zabezpečí krúžková opatrovateľka

 Každá návšteva pri príchode do interiéru dostane jednorazový ochranný plášť a jednorazové rukavice.

 Návšteva bude na izbe prijímateľa.

Najviac dve osoby k jednému prijímateľovi.

 Po každej návšteve budú vykonané epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, všetkých dotykových plôch.

Ak navštevovaný prijímateľ nebýva sám, druhý spolubývajúci prijímateľ bude počas návštevy premiestnený mimo izby.

Čl. II Spôsob a frekvencia upratovania

 Po každej návšteve v exteriéry a interiéry budú vykonané epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk a všetkých dotykových plôch.

 Pri každej návšteve bude na dezinfekciu rúk použitý dezinfekčný roztok – alkoholový prostriedok Sterillium , alebo dezinfekčný gel ANIOS GEL 800.

 Po každej návšteve poverená opatrovateľka použije na dezinfekciu plôch v interiéri Bactroban, Incidin liqvid, ANIO SPRAY QVICK.

Kontakt pre nahlásenie sa k návšteve :

Mgr. Andrea Vargová – 0918 436 109

PhDr. Marta Lešková – 0911 694 117

V Tovarnom, dňa 04. 06.2020

Spracovali: PhDr. Marta Lešková, koordinátorka a garant sociálnej práce,

Mgr. Andrea Vargová, koordinátorka a garant zdravotnej starostlivosti

PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST

Krízový plán:

Príkazný list riaditeľa CSS AMETYST č.1 v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19

Krízový plán postupu v prípade podozrenia a výskytu infekcie COVID-19 u prijímateľa v CSS AMETYST

 1. V prípade, ak je podozrenie u prijímateľa SS na infekciu COVID-19, kontaktovať ošetrujúceho lekára MUDr. Bodu. Ak nie je k dispozícii ošetrujúci lekár, kontaktovať príslušný RUVZ pre určenie ďalšieho postupu. Ak regionálny hygienik RUVZ vysloví podozrenie z infekcie COVID-19 a po vyšetrení tímom záchrannej zdravotnej služby, ktorý odoberie vzorky na potvrdenie choroby rozhodne, že chorý prijímateľ nebude prevezený na hospitalizáciu, ale ostáva v domácom liečení zariadenia, zabezpečiť pre prijímateľa prísnu izoláciu.
 2. Zabezpečiť a vytvoriť priestory pre osoby podozrivé z infikovania choroby COVID-19 v kultúrnospoločenskej sále (pre infikovaných prijímateľov). Klubové priestory vyhradiť pre zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať služby pre týchto prijímateľov.
 3. Izolácia chorého a jeho kontaktov. Označenie priestorov, v ktorých sa nachádzajú infikovaní prijímatelia.
 4. Vyčleniť sa personál, ktorý bude týmto prijímateľom zabezpečovať sociálne služby.
 5. Poučenie personálu o dodržiavaní režimových opatrení a barierovej ošetrovateľskej techniky.
 6. Dôsledná dezinfekcia všetkých priestorov (povrchov), v ktorých sa chorý prijímateľ nachádzal, za použitia virocídneho dezinfekčného prostriedku podľa dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku poskytovateľa.
 7. Zabezpečiť samostatnú nádobu pre zhromažďovanie biologického odpadu, ktorý sa za prísnych podmienok bude vynášať. Následne bude tento materiál zlikvidovaný podľa prevádzkového poriadku.
 8. Uzatvoriť ďalšie priestory, aby osoby, ktoré sú ubytované v zariadení, boli izolované od prijímateľov, u ktorých je podozrenie alebo sú infikovaní touto chorobou.
 9. Merať telesnú teplotu zamestnancom po príchode do zariadenia bezkontaktným teplomerom (infračerveným) – pri zvýšenej teplote okamžite zamestnanca poslať domov.
 10. Striktne dodržiavať zákaz návštev (iba ak ide o prijímateľa sociálnej služby v terminálnej fáze ľudského života, z hľadiska etických princípov a za preventívnych opatrení, sa tento zákaz neuplatňuje)
 11. Pravidelne informovať RUVZ a naďalej postupovať podľa ich pokynov.

V Tovarnom, dňa 13.03.2020

PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST

Krízový manažment:

KRÍZOVÝ MANAŽMENT PRE POBYTOVÉ ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIA SOCIÁLNO-PRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY POČAS PANDÉMIE OCHORENIE (COVID-19)

(ďalej len „zariadenia“) zmierňovanie dôsledkov šírenia infekcie spôsobenej SARS-CoV-2

Zoznam skratiek: ADOS Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ATB antibiotiká, CRP C – reactive protein / C – reaktívny protein, D dych, GP glykemický profil, HER hygienicko epidemiologický režim, OOP osobné ochranné pomôcky, P pulz, PPČ popis pracovnej činnosti, PRM posúdenie rizika na mieste, TK tlak krvi, TT telesná teplota, VF vitálne funkcie Pozn. V texte dokumentu pojmy „pacient“, „klient“ alebo „obyvateľ“ zodpovedajú pojmu prijímateľ sociálnej služby*

Nové respiračné ochorenie – ochorenie koronavírusom COVID – 19 sa šíri globálne. Snahou národného krízového klinického tímu je strategická príprava všetkých dotknutých strán na epidémiu ochorenia COVID – 19 v jej rôznych fázach, vrátane reálnej možnosti fázy preťaženia zdravotníckeho systému. Preťaženie zdravotníckeho systému sa zvlášť dotkne najviac postihnutej skupiny resp. skupiny osôb v pobytových zariadeniach odkázaných na dlhodobú zdravotnú, a tiež ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Je možné, že dôjde k situácii prechodnej obmedzenej dostupnosti včasného lekárskeho vyšetrenia, hospitalizácie v zdravotníckom zariadení. Krízová situácia nedostatku, výpadkov personálu, konkrétnych odborností môže spôsobiť obmedzenú možnosť poskytovania odbornej starostlivosti kvalifikovanými odborníkmi v zvyčajnom rozsahu (narušenie lekárskeho alebo ošetrovateľského manažmentu pacienta), pričom poskytnutie nevyhnutnej starostlivosti môže byť determinantom prežitia pacienta. Cieľom tohto dokumentu je definovať postupy a opatrenia • na zabezpečenie starostlivosti vo fáze preťaženia zdravotníckeho systému, pre situáciu náporu potreby stabilizácie a starostlivosti chorých alebo suspektných na COVID-19 zo skupiny geriatrických pacientov, v kontexte • prítomnosti alebo zvyšujúceho sa počtu osôb so suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19 alebo/a zároveň • čiastočného výpadku personálu zariadenia (vrátane situácie organizovania starostlivosti v čase napr. v nočnej zmene bez prítomnosti sestier, lekára) v rámci týchto oblastí :

 1. KONTROLA RIZIKA ĎALŠIEHO ŠÍRENIA INFEKCIE COVID-19
 2. ZNÍŽENIE NÁSLEDKOV OCHORENIA, VRÁTANE ZMIERNENIA UTRPENIA
 3. ZVLÁDNUTIE EFEKTÍVNEHO MANAŽMENTU USPOKOJOVANIA POTRIEB A NÁROKOV NA STAROSTLIVOSŤ U VŠETKÝCH KLIENTOV ZARIADENIA **

Indikácia starostlivosti o klienta so suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19 ◊ Posúdenie rizika na mieste (PRM) vykonáva každý zdravotnícky pracovník podľa možností pred každou interakciou s pacientom. ◊ Starostlivosť o klienta so suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19 v izolačnej izbe zariadenia indikuje lekár. Toto rozhodnutie je súčasťou dokumentácie klienta. ◊ V prípade, že možnosť lekárskej konzultácie nie je možná, za suspektný prípad vyžadujúci izoláciu personál považuje každého pacienta s novovzniknutými prejavmi respiračného ochorenia, ak je prítomná horúčka alebo/aj kašeľ, alebo /aj dýchavica. ◊ Pre komplexné zhodnotenie prítomnosti a rizík ďalšieho šírenia COVID-19 zariadenie využíva možnosť spolupráce s mobilným klinickým tímom.

1. KONTROLA RIZIKA ĎALŠIEHO ŠÍRENIA INFEKCIE COVID-19

◊ Aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb: Zariadenia uskutočňujú aktívny skríning všetkých zamestnancov, nevyhnutných návštevníkov a kohokoľvek iného, kto vchádza do domu na COVID-19, s výnimkou pohotovostných záchranárov, ktorým by sa v núdzových situáciách mal povoliť vstup bez detekčnej kontroly. ◊ Do zariadenia nemôžu vstúpiť osoby: • ktoré sú podozrivými alebo potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19, • s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, • ktoré boli v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, • ktoré boli v kontakte s podozrivými a potvrdenými prípadmi ochorenie COVID-19, • s prejavmi respiračného ochorenia, alebo/aj s horúčkou alebo/aj kašľom alebo/aj dýchavicou. • Aktívny skríning vstupujúcich osôb prebieha v zmysle aktuálne platnej legislatívy. ◊ Za aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb zodpovedá osoba určená štatutárom zariadenia. ◊ Skríning zamestnancov musí zahŕňať dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa) skríning symptómov vrátane kontroly teploty. ◊ Každý, kto má príznaky COVID-19, by nemal mať povolené vstúpiť do zariadenia a mal by sa okamžite vrátiť domov, aby sa izoloval. ◊ Určení zamestnanci preverujú zamestnancov, ktorým bola odporučená izolácia na základe rizika vystavenia (dodržanie dĺžky izolácie apod.) . ◊ Obmedzenie pracovných miest: Vždy, keď je to možné, by zamestnávatelia mali v spolupráci so zamestnancami obmedziť počet pracovných miest, na ktorých zamestnanci pracujú, aby sa minimalizovalo potenciálne riziko vystavenia pacientov pôsobeniu COVID-19. ◊ Dodávky potravín a produktov by sa mali sústrediť na určené miesto a pred vstupom osôb, ktoré doručujú potraviny do zariadenia (ak je vstup nevyhnutný) by sa mal vykonať ich aktívny skríning (pozri vyššie). ◊ Delenie personálu/klientov: Odporúča sa vyčlenenie personálu, ktorý bude pracovať buď s chorými alebo s klientmi v dobrom zdravotnom stave. V menších zariadeniach s dlhodobou starostlivosťou alebo v zariadeniach, kde nie je možné udržiavať fyzické oddelenie personálu alebo klientov, by sa všetci klienti alebo zamestnanci mali správať tak, akoby boli potenciálne infikovaní. ◊ Aktívny skríníng všetkých klientov: Zariadenia vykonávajú aktívny skríning všetkých klientov najmenej dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa), aby sa zistilo, či nemá niekto z obyvateľov horúčku, kašeľ alebo iné príznaky COVID-19. Obyvatelia so symptómami (vrátane miernych respiračných symptómov) sa musia izolovať a testovať na COVID-19. ◊ Manažment nevyhnutných návštev/-níkov: Zariadenia musia byť návštevníkom uzavreté, s výnimkou nevyhnutných návštev. Medzi nevyhnutných návštevníkov patrí osoba vykonávajúca základné podporné služby (napr. dodávka potravín, údržba a iná zdravotná starostlivosť) alebo osoba navštevujúca veľmi chorého alebo paliatívneho pacienta. Ak je vstup nevyhnutného návštevníka určenou osobu posúdený a akceptovaný , musia sa vykonať nasledujúce kroky:

 1. Pri vstupe sa skontroluje jeho stav, vrátane symptómov COVID-19, kontroly telesnej teploty, pričom ak vykazuje niektoré symptómy COVID-19, nesmie vstúpiť.
 2. Návštevník môže navštíviť iba jedného obyvateľa, ktorého má v úmysle navštíviť.
 3. Návštevník musí mať pri návšteve klienta, ktorý nemá COVID-19, rúško.
 4. Pre všetkých nevyhnutných návštevníkoch prichádzajúcich do styku s klientom, ktorý má COVID-19, by sa mal používať vhodný OOP v súlade s aktuálnymi odporúčaniami.

◊ Zvýšená frekvencia čistenia sa odporúča pre často dotýkané povrchy vrátane vozíkov a iného mobilného zariadenia v rámci celého objektu. ◊ Zamestnanci, ktorí boli v kontakte s vysokým rizikom vystavenia sa COVID-19 bez vhodného OOP, sa musia samy izolovať počas 14 dní. ◊ Testovanie v prípade prepuknutia infekcie. Odber materiálu na vykonanie diagnostiky COVID-19 sa musí vykonávať u každého klienta so symptómami, u zamestnancov , klientov, ktorí sú alebo boli v priamom a tzv. úzkom kontakte s pacientom alebo zamestnancom s pozitívnym testom na COVID-19 alebo sú tzv. úzkym kontaktom alebo vysoko-exponovaným pracovníkom starajúcim sa o pacientov v karanténe pre suspektný alebo potvrdený výskyt ochorenia COVID-19. ◊ Príjem nových klientov je povolený až po zániku ohniska infekcie. ◊ Ak sú klienti prechodne doma, pri svojich rodinných príslušníkoch, môžu byť znovu prijatí až po zániku ohniska infekcie. ◊ Posúdenie a zabezpečenie pripravenosti zariadenia na COVID-19. prebieha v súčinnosti s úradom verejného zdravotníctva, pri aktualizácii opatrení na prípravu zariadenia na prepuknutie choroby COVID-19, vrátane zabezpečenia odberových súprav, dostatočného množstva OOP, školenia personálu o používaní OOP, revízie smerníc pre všetkých klientov, komunikačných protokolov a harmonogramov personálneho obsadenia, preskúmania vnútorných činností na zabezpečenie bezpečnej vzdialenosti v rámci sociálnych kontaktov, protokolov o ochrane životného prostredia a vypracovania zásad riadenia personál, ktorý mohol byť vystavený COVID-19.

◊ Poskytovateľ realizuje ďalšie opatrenia potrebné na vylúčenie rizika ďalšieho šírenia infekcie COVID-19, pričom sa riadi

 1. aktuálnym Záväzným postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) https://www.employment.gov.sk/…e-sluzby.pdf
 2. opatreniami v dokumente Aktualizované odporúčania na používanie osobných ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID19 https://www.employment.gov.sk/…-03-2020.pdf a ďalšími aktuálnymi nariadeniami, opatreniami, odporúčaniami na stránkach MZ SR, MPaSVSR a ÚVZ.

Organizácia karantény vnútri zariadenia (jeho vybranej časti) ◊ Poskytovateľ má pripravený a podľa potreby realizuje Plán zriadenia izolačných izieb, resp. „červených zón“, kam nesmú vstúpiť nepovolané osoby, a na ktoré sa vzťahuje špecifický bariérový režim. ◊ Poskytovateľ disponuje dostatočnou rezervou a organizuje priebežné, primerané dopĺňanie OOP. ◊ Pracovníci musia používať minimálne ochranné a kvapôčkové bezpečnostné opatrenia pre všetky interakcie s podozrivými, predpokladanými alebo potvrdenými pacientmi COVID-19. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa kontaktu a kvapiek zahŕňajú rukavice, čiapky, tvárové štíty alebo ochranné okuliare, plášte, respirátory FFP2 , chirurgické / ochranné rúška a návleky na obuv. Pozn. Dostatok ochranných pomôcok je základným predpokladom poskytovania starostlivosti o klientov so suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19.

◊ Ak je to možné, personál izoluje osobitne, teda na osobitných izolačných izbách pacientov s potvrdeným prípadom (na základe testovania a lekárskeho vyjadrenia) a osobitne pacientov so suspektným ochorením (napr. len na základe symptómov). ◊ Izolačné izby sú zreteľne označené: • Izolačná izba pre ošetrovanie klientov s potvrdeným och. COVID-19, vstup nepovolaným osobám bez ochranných pomôcok prísne zakázaný • Izolačná izba pre ošetrovanie klientov s podozrením na och. COVID-19, vstup nepovolaným osobám bez ochranných pomôcok prísne zakázaný ◊ Ak je to možné, zariadenie v rámci zmeny organizuje starostlivosť takým spôsobom, aby určil personál pre 3 typy izieb z hľadiska (rizika) prítomnosti ochorenia COVID

 1. potvrdené prípady/izolačná izba/určený personál vybavený OPP pohybujúci sa výlučne v určenej, dobre vetrateľnej izbe s vlastným WC, umývadlom/najprísnejší HER
 2. podozrivé prípady/ určený personál vybavený OPP pohybujúci sa výlučne v dobre vetrateľnej izbe s vlastným WC, umývadlom/prísnejší HER
 3. nepotvrdené a nepodozrivé prípady/nie je nutnosť izolácie/zvýšený HER

◊ Poskytovateľ má pripravený a podľa potreby plní plán dezinfekcie a žiarenia so špecifikáciou izieb, pomôcok s ohľadom na rôzne režimy v rámci priestorov zariadenia (typy izieb, pozri vyššie). ◊ Poskytovateľ má pripravené a podľa potreby plní opatrenia v súvislosti s používaním, manipuláciou, údržbou a likvidáciou OPP a iných pomôcok. ◊ Poskytovateľ má pripravené a podľa potreby plní protiinfekčné opatrenia v súvislosti s manipuláciou s bielizňou. ◊ Poskytovateľ má pripravený a podľa potreby realizuje plán bezpečnej komunikácie a spolupráce tímu pri zabezpečovania starostlivosti o klientov v izolačných izbách (odovzdávanie informácií, liekov, pomôcok apod.)

2. ZNÍŽENIE NÁSLEDKOV OCHORENIA, ZMIERNENIE UTRPENIA pacientov, ktorí sú potvrdenými alebo podozrivými z ochorenia COVID-19

◊ Presun do nemocnice by sa mal zvážiť, len v prípade klientov, ktorých stav si to vyžaduje, na základe odporúčania lekára a po porade s príbuznými a pri zohľadnení predchádzajúceho zdravotného stavu a princípoch paliatívnej starostlivosti. ◊ Personál vo zvýšenej miere monitoruje a dokumentuje zdravotný stav klienta. ◊ Personál plní ordinácie lekára a všetky činnosti dokumentuje v dokumentácii klienta takým spôsobom, aby bola zachovaná kontinuita starostlivosti pri výmenách personálu (dôležité informácie v oblasti diagnózy, liečby, opatrení v rámci prípadu). ◊ Personál vedie záznam výsledkov meraní vitálnych funkcií (VF), telesnej teploty (TT), tlaku krvi (TK), pulzu (P), frekvencie dýchania (fD) podľa ordinácie lekára, najmenej však trikrát denne, ráno, na obed a večer. Vhodnou monitorovacou metódou je meranie saturácie krvi kyslíkom (sO2) pulzoximetrom. ◊ V prípade, že personál zmeria vitálne funkcie, ktoré sa odchyľujú od normálnych hodnôt kontaktuje lekára a postupuje v súlade s jeho pokynmi.

Horúčka : Zavedenie merania a záznamu TT a ďalších VF (TT nad 38 °C) : Podávanie antipyretík (liekov na zníženie TT) podľa ordinácie lekára Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín podľa ordinácie lekára Pri neustupujúcich ťažkostiach, resp. zhoršovaní zdravotného stavu kontaktovať lekára. Dýchavica (sťažené dýchanie) : Uloženie klienta do zvýšenej polohy Podávanie liekov podľa ordinácie lekára Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín podľa ordinácie lekára Kašeľ : Uloženie klienta do zvýšenej polohy Podávanie liekov podľa ordinácie lekára Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín podľa ordinácie lekára Ak lekár ordinuje infúziu, hypodermoklýzu*, venóznu liečbu, odbery krvi, podanie kyslíka alebo podávanie injekcií, tieto úkony môže realizovať iba sestra. V prípade, že v zariadení sestra nie je dostupná, je vhodné kontaktovať ADOS/Mobilný Hospic. Pozn. *Hypodermoklýza – podkožné podávanie infúzií

3. ZVLÁDNUTIE EFEKTÍVNEHO MANAŽMENTU USPOKOJOVANIA POTRIEB A NÁROKOV NA STAROSTLIVOSŤ U VŠETKÝCH KLIENTOV ZARIADENIA

Nedostatok (kvalifikovaného) personálu – krízová metodika ◊ Poskytovateľ uloží povinnosť výkonu práce zamestnancom na základe núdzového stavu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy). ◊ Poskytovateľ zváži modifikáciu organizovania zmien  – dĺžka zmeny (napr. z pôvodných 7,5 h na 11,5 h) – vedenie zmien (najmenej jeden skúsený zamestnanec s dobrými organizačnými schopnosťami) – personálna štruktúra (dočasné modifikovanie PPČ vzhľadom na priority zabezpečovania starostlivosti). ◊ Poskytovateľ komunikuje vo veci zabezpečenia personálu s regionálnym krízovým štábom/samosprávou. ◊ Poskytovateľ v spolupráci s rodinnými príslušníkmi klientov preverí možnosť dočasnej rodinnej opatery v rodinnom prostredí s podporou ADOS/Mobilného hospicu, pri dodržaní ochrany klienta pred rizikom umiestnenia do rizikového prostredia. ◊ Poskytovateľ požiada ADOS/Mobilný hospic o pomoc pri zabezpečení vybraných úkonov starostlivosti v zariadení. ◊ Poskytovateľ komunikuje možnosti pomoci zo strany rodinných príslušníkov v zariadení po primeranom zaškolení, vedení a dodržaní nariadení hygienicko- epidemiologického režimu zo strany poskytovateľa. ◊ Poskytovateľ komunikuje možnosti komunitnej pomoci (Červený kríž, dobrovoľníci, študenti). Táto pomoc je možná po primeranom zaškolení, vedení a dodržaní nariadení hygienicko- epidemiologického režimu zo strany poskytovateľa. ◊ Poskytovateľ pri organizácii činností prechodne upúšťa od činností, ktoré je možné prechodne neposkytovať, resp. ich neposkytovanie klienta bezprostredne neohrozí na živote, či zdraví (napr. sociálne aktivity, plány rozvoja) ◊ Cieľom starostlivosti je realizovať alebo zabezpečiť nevyhnutné činnosti pre zlepšenie, stabilizáciu zdravotného stavu a zníženie utrpenia klienta pri využití dostupných personálnych zdrojov, spolupráci s lekármi, sestrami ADOS/Mobilným hospicom a inými odborníkmi.

Krízový stav – schéma priorít pri poskytovaní starostlivosti v prípade nedostatku (kvalifikovaného) personálu alebo ČO (ne-) znesie odklad? Činnosti – Orientačná tolerancia odkladu vzhľadom na mimoriadnu situáciu Individuálne činnosti na záchranu života (poskytnutie prvej pomoci/privolanie záchranky) : žiadna tolerancia, potrebné konať bezodkladne Podanie jedla diabetikom : najviac 30 minút od podania inzulínu Individuálne opatrenia na zníženie horúčky nad 38 °C : 30 minút Tlmenie bolesti : 15 minút–60 minút v závislosti od intenzity bolesti Podanie inzulínu diabetikom liečených inzulínom : 60 minút Podanie antibiotík (ATB) v stanovenom intervale, resp. s čo najkratším oneskorením : 60 minút Sledovanie vitálnych funkcií u rizikových klientov : 60 minút Zabezpečenie hydratácie klientov/vylúčenie dehydratácie : 2–3 hodiny (ak nie je indikovaná zvýšená hydratácia) Polohovanie klientov rizikových z hľadiska vzniku preležanín : 60 minút–4 hodiny v závislosti od stupňa rizika ich vzniku Zabezpečenie výživy : 2–3 hodiny (ak klient nie je diabetik) Hygiena, Ošetrovanie rán : V mimoriadnej situácii znesie aj dňový odklad, ak nie je prítomné znečistenie stolicou, močom

Personál zabezpečí zvýšenú pozornosť, primeranú (lekársku) starostlivosť a (včasnú) pomoc klientom • so zmenou vedomia a orientácie (v zmysle zhoršenia) • s nepokojom, so sklonom k agresivite • s novovzniknutými príznakmi infekcie (horúčka, kašeľ, zvracanie, hnačka) • s novými bolesťami • s novovzniknutými alebo zhoršenými opuchmi • s vracaním, nevoľnosťou, bolesťami brucha • s rizikom epileptického záchvatu • s rizikom pádu, úrazu • s novovzniknutý závažným úraz (podozrenie na zlomeninu, pridružené krvácanie, otvorená zlomenina) • s prejavmi krvácania (vrátane krvácania do moču/stolice) • umierajúcim klientom • iným zhoršením zdravotného/psychického stavu Doplňujúce pokyny pre starostlivosť o zdravie (všetkých) klientov v zariadení Meranie VF ◊ TT sestra/poverený personál meria u každého pacienta najmenej jedenkrát denne. ◊ TK / P / D sestra/poverený personál meria u každého pacienta najmenej jedenkrát týždenne. ◊ Sestra/poverený personál zodpovedá za aktualizáciu zoznamu klientov, u ktorých je potrebné merať VF častejšie ako jedenkrát týždenne, čo špecifikuje priamo v zozname na základe vyjadrenia lekára počas lekárskej vizity, konzultácie, informácii zo zdravotnej dokumentácie, pri príjme, resp. vlastného uváženia. ◊ V prípade patologických odchýlok v nameraných hodnotách (položkách) personál bezodkladne informuje a ďalšiu starostlivosť konzultuje s lekárom, resp. postupuje na základe jeho pokynov.

Podávanie liečiv ◊ Podávanie, dávkovanie liekov a kontrolu expirácie liekov realizuje podľa možností sestra. ◊ Ak sestra nie je prítomná, lieky sú podávané opatrovateľom podľa najaktuálnejšej ordinácie lekára pri dodržaní času, dávky a spôsobu podávania liečiva. Svojvoľné podávanie liekov, ktoré nepredpísal lekár, môže znamenať hrozbu v podobe vážnych zdravotných komplikácií. ◊ Lieky sa podávajú ráno, na obed a večer podľa ordinácie lekára, ak lekár neurčí inak. ◊ O podaní liekov sa vykoná záznam. ◊ Pri dávkovaní a podávaní liečiv je potrebná dvojitá kontrola. ◊ Zvýšená pozornosť sa venuje sile lieku, je nevyhnutné všímať si informáciu o sile lieku (zvyčajne v miligramoch), z dôvodu že mnohé liečivá majú rovnaký názov ale rozdielnu silu. ◊ Liečivá sa nikdy nenechávajú bez dozoru. Liečivá majú byť bezpečne uložené v uzamykateľnej skrinke. ◊ Klientom sa nepodávajú lieky po uplynutí doby expirácie na obale liečiva. ◊ Ak je to potrebné, lieky pred podaním sa rozdrvia pri použití mažiarika alebo drviča na lieky. ◊ Na zapitie lieku ponúkneme klientovi dostatok tekutín. Vhodná je voda alebo čaj. ◊ Personál sa stále bezprostredne po podaní presvedčí, či klient liek užil. ◊ Personál sleduje účinky liekov, pričom, pri podozrení na nežiaduce účinky okamžite kontaktuje lekára. ◊ V prípade ťažšej formy alergie (opuch, pokles tlaku krvi, sťažené dýchanie) okamžite kontaktuje záchrannú službu. ◊ Ak lekár ordinuje infúziu, venóznu liečbu, odbery krvi, podanie kyslíka alebo podávanie injekcií, tieto úkony môže realizovať iba sestra. V prípade, že v zariadení sestra nie je dostupná, je vhodné kontaktovať ADOS.

Preväzy rán ◊ Preväzy rán realizuje podľa možností sestra. ◊ V prípade, že v zariadení sestra nie je dostupná, je vhodné kontaktovať Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „ADOS“). ◊ V prípade, že v zariadení sestra nie je dostupná a nie je možné využiť služby ADOS a preväz rany je nevyhnutný (pretekajúci obväz, zápach rany). Preväzy rán môže realizovať aj opatrovateľ na základe aktuálnej ordinácie lekára/inštrukcií sestry. ◊ Pri ošetrovaní rán sa dodržiavajú pravidlá prísnej hygieny. ◊ Vhodné je vypláchnutie dezinfekčným roztokom a sterilné prekrytie rany. ◊ Krytie musí byť zabezpečené fixáciou. ◊ Ranu je potrebné chrániť pred mechanickým tlakom.

Špecifiká prístupu k pospávajúcim pacientom a pacientom, ktorí nedokážu zmeniť polohu. Vážne riziko aspirácie zvratkov či potravy je prítomné u všetkých pacientov, ktorí nedokážu zmeniť polohu z akýchkoľvek dôvodov. ◊ Personál priebežne vykonáva opatrenia k trvalému zabezpečeniu bezpečnej polohy so zvýšenou hornou časťou tela, predovšetkým po podaní stravy.

Zdroje: https://www.orcaretirement.com/…0-Shared.pdf
https://www.health.gov.au/…are-managers Dokumentácia outbreak managmentu https://www.health.gov.au/…lities_1.pdf https://assets.publishing.service.gov.uk/…878099/Admis sion_and_Care_of_Residents_during_COVID-19_Incident_in_a_Care_Home.pdf https://www.bgs.org.uk/…n-care-homes

Autorstvo: PhDr. Zuzana Fabiánová, MBA

Napísal administrator, tlač, prečítané 469x