Poplatky

Podľa § 72 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve. Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v CSS AMETYST sa určuje v zmysle Zákona o sociálnych službách a VZN PSK č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktoré nadobudlo účinnosť 01. 07. 2019.

V Centre sociálnych služieb AMETYST sa platí úhrada za:

  • ubytovanie
  • stravovanie
  • používanie vlastných elektrospotrebičov.

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v CSS AMETYST sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30-násobok dennej sadzby úhrady za jednotlivé činnosti. Celková úhrada sa určí ako súčet jednotlivých úhrad.

Sadzobník cien a poplatkov za poskytované sociálne služby (Stiahnuť DOC)

Sadzobník cien a poplatkov za iné služby (Stiahnuť DOC)

Napísal default, tlač, prečítané 15439x