Ako k nám

Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb, v Špecializovanom zariadení, v Zariadení podporovaného bývania

postup
 1. Podanie „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ (Stiahnuť PDF)

  Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má trvalý pobyt na území Prešovského kraja, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a rodiny.

  Sociálna posudková činnosť

  Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti Prešovským samosprávnym krajom vykoná sociálny pracovník Ú PSK sociálnu posudkovú činnosť v súčinnosti so žiadateľom. Ide o posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, jej rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti.

  Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý zároveň obsahuje aj návrhy žiadateľa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.

  Zdravotná posudková činnosť

  Zdravotná posudková činnosť je posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a vykonáva ju posudzujúci pracovník Úradu PSK vychádzajúc z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (Stiahnuť  – PDF)

  Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník zdravotný posudok.

  Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

  Na základe sociálneho posudku a zdravotného posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

  Je podkladom na vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydáva Ú PSK, odbor sociálnych vecí a rodiny. Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu je ukončené. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

 2. Podanie „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (Stiahnuť PDF)

  Písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami občan podáva na Ú PSK, Odbor sociálnych vecí a rodiny alebo zariadeniu sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať nasledovné prílohy:

  a/ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

  b/ v prípade, že je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony, doloží rozsudok o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, alebo o obmedzení na právne úkony a uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka

  c/ ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže žiadosť v jej mene a s jej súhlasom podať aj iná fyzická osoba a to na základe doloženia potvrdenia od ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave stave tejto fyzickej osoby (žiadateľa)

 3. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (vzor zmluvy – PDF)

  Zmluva sa uzatvára medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 4. Prijatie prijímateľa do zariadenia

 

Napísal administrator, tlač, prečítané 14025x