Ďalšie činnosti

 1. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí:

  V zmysle Zákona o sociálnych službách a VZN PSK č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, má CSS vlastný predpis o úschove cenných vecí a operatívnej evidencii osobných účtov prijímateľov.

  CSS prevezme do úschovy cenné veci a vkladné knižky prijímateľa, ktorý o ich prevzatie požiada pri nástupe do CSS alebo počas pobytu v ňom na základe zmluvy o úschove cenných vecí. Cenné veci prijímateľa, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme CSS do úschovy na žiadosť súdom ustanoveného opatrovníka. Bez žiadosti opatrovníka a bez uzavretia zmluvy o úschove môže CSS prevziať cenné veci do úschovy len na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty. Bez zbytočného odkladu o tom upovedomí opatrovníka prijímateľa.

  Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena. CSS vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy. V operatívnej evidencii sa vedú záznamy o osobných účtoch prijímateľov, vkladných knižkách a cenných veciach prijímateľov.

 1. zabezpečuje sa

  Záujmová činnosť
  Všetko naše úsilie smeruje ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb a k spokojnosti prijímateľov. Usilujeme sa im sprostredkovať dostatok podnetov pre ich vlastnú sebarealizáciu. Využívame k tomu rôzne formy ich aktivizácie formou záujmových krúžkov, kultúrnych a rekreačných činností. Pri všetkých aktivitách sa prihliada na zdravotný stav a vychádza sa z potrieb a záujmov prijímateľov, s rešpektovaním hodnôt človeka a osobnosti každého jednotlivca. Podľa svojich možností a schopností majú prijímatelia možnosť pracovať v týchto rôznych záujmových kluboch:

  Klub čitateľsko – dramatický – schádza sa raz v týždni, jeho hlavnou náplňou je spoločné čítanie časopisov, kníh, nácvik zdramatizovaných scénok, príprava kultúrnych programov k rôznym udalostiam v zariadení, organizovanie besied na rôzne témy.

  Klub ručných prác – schádza sa každý deň, členovia sa podľa svojich záujmov venujú zhotovovaniu rôznych predmetov z papiera, textilu, z prírodných materiálov, venujú sa háčkovaniu, pleteniu, vyšívaniu, tkaniu na tkáčskom stroji. Prijímateľom je k dispozícii malá kuchynka, kde si môžu pripravovať čaj, kávu alebo piecť koláčiky.

  Klub výtvarný – jeho členovia sa schádzajú dvakrát v týždni. Pri svojej tvorbe využívajú rôzne techniky – kreslenie ceruzou, uhľom, maľovanie pastelom, temperovými farbami, akvarelovými farbami, maľovanie na sklo, lepenie koláži.

  Klub spoločenských hier – členovia sa schádzajú denne. K dispozícii majú rôzne stolové hry – dáma, šachy, človeče nehnevaj sa a iné. Raz ročne sa uskutočňuje turnaj v šachu, v kartových hrách a v letných mesiacoch prebieha tzv. liga v kolkoch.

  Klub tanečno-spevácky – schádza sa 2× týždenne, členovia nacvičujú kultúrne programy k rôznym príležitostiam.

  Terapie
  Hudobno-pohybová terapia – pravidelný rytmus pomáha našim prijímateľom s postihnutím obnoviť kontrolu pohybov svojho tela, zväčšiť sebaúctu a dôveru vo svoje schopnosti, ako aj pružnosť a adaptačnú funkciu dolných končatín, vytrvalostný rozvoj vnútorných orgánov – pľúc, srdca, cievny systém, ďalej pohyblivosť, špecifickú rýchlosť a orientáciu v priestore. Napomáha k upevňovaniu kolektívu, rozvoju rečového prejavu, koordinácie pohybu a pozornosti.

  Reminiscenčná terapia  – je formou verbálnej terapie, v priebehu ktorej sa seniori delia o spomienky so skupinou svojich rovesníkov a so sociálnymi pracovníkmi. Stimuláciou dlhodobých pamäťových dráh si prijímateľ vybavuje udalosti zo svojho života, z predchádzajúcich aktivít, skúsenosti. Snažíme sa u prijímateľov vyvolať spomienky a pracovať s nimi. Pomáhame utvárať si vlastnú identitu, kontinuitu vlastného života- stále som to „JA.“ Využitím jednoduchých podnetov sa tak dosahujú výsledky zadosťučinenia a obohatenia.

  Tréning pamäti  – je zameraný na aktivizáciu a rozširovanie kapacity krátkodobej pamäti, precvičovanie mozgových funkcii na oddialenie vzniku a rozvoja kognitívnych disfunkcii. Precvičuje sa koncentrácia, asociácie, štrukturovanie, selekcia a dôraz sa kladie na akceptáciu seba a svojich možností. Vďaka nemu sa skvalitňuje pamäťová, koncentračná schopnosť a tiež kreativita. Tréning pamäti pre seniorov vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti.

  Agapeterapia – integrovanie biblických princípov do terapeutickej praxe, za súčasť zdravia človeka sa považuje pravé poznanie Boha a cez neho poznanie seba samého. Pomáha ľudom s ich osobnými a vzťahovými problémami a zároveň im pomáhajú v budovaní živého vzťahu s Bohom.

  Pracovná terapia  – je rozvoj manuálnych zručností, koordinácia pohybov pri pracovnej činnosti, zautomatizovanie pracovných aktivít, naučiť ich primerane telesne a duševne pracovať a pomôcť prekonávať prekážky s tým spojené. Realizujú sa formou:
  Ergoterapie – prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť prijímateľov v osobnom, pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života. Cieľom je zlepšenie telesných a psychických funkcií prijímateľa, zlepšenie narušeného správania prijímateľa, vzbudenie záujmu o prácu namiesto nečinnosti prijímateľa, odvádzanie prebytočnej energie prijímateľa, zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia prijímateľa, zvýšenie schopnosti sústredenia a zlepšenie manuálnych zručností prijímateľa.
  Pracovnej činnosti – práce v areáli CSS – kosenie a hrabanie trávy, sezónne práce – zametanie ciest, chodníkov, odpratávanie snehu, posýpanie zľadovatených chodníkov, hrabanie lístia, okopávanie a udržiavanie kvetinových záhonov, pomocné práce pri prenášaní rôznych predmetov.

 1. Služby nad rámec:

  Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby sa v našom zariadení poskytujú tieto služby:

  • kadernícke služby
  • pedikúru
  • relaxačnú masáž

Napísal administrator, tlač, prečítané 1339x