Odborné činnosti

Odborné činnosti:

 • sociálne poradenstvo

  Sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
 • sociálna rehabilitácia

  Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v komunite. Našich prijímateľov podporujeme v bežných činnostiach ako je obliekanie, príprava stravy, nácvik chôdze, nácvik jemnej motoriky, orientácia sa vo vnútorných a vonkajších priestoroch, komunikácia, čítanie, hospodárenie s finančnými prostriedkami. Stávame na schopnostiach prijímateľov, ktoré majú pri nástupe do zariadenia. Neposkytujú činností, ktoré prijímateľ zvláda sám, naopak motivujú ho, aby tieto činnosti zvládal čo najdlhšie.

 • ošetrovateľská starostlivosť

  CSS zabezpečuje ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť prijímateľom podľa zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach vykonávajú zamestnanci zariadenia, ktorí spĺňajú podmienky pre výkon zdravotníckeho povolania

  • Priamo v zariadení ordinuje všeobecná lekárka MUDr. Bačinská Miroslava ( v utorok a v piatok od 14,00 do 15,00 hod.), prijímatelia majú možnosť výberu svojho ošetrujúceho lekára
  • Zariadenie navštevuje okrem všeobecného lekára aj kožný lekár, psychiater i neurológ
  • CSS zabezpečuje prepravu prijímateľov na odborné vyšetrenia v NsP vo Vranove nad Topľou
  • V rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje CSS svojim prijímateľom rehabilitáciu.

  CSS má rehabilitačné priestory vybavené modernými prístrojmi zameranými na elektroterapiu, hydroterapiu, sonoterapiu a pohybovú liečbu.

  Rehabilitácia je poskytovaná na základe odporúčania od obvodného alebo odborného lekára. Niektoré rehabilitačné procedúry a techniky zamerané hlavne na nácvik sebaobsluhy, sebestačnosti, na zlepšenie psychického a fyzického zdravia môžu prijímatelia využívať aj bez odporúčania lekára po porade s odborným fyzioterapeutom.

 • rozvoj pracovných zručností

  Rozvoj pracovných zručností vedie prijímateľov k efektívnemu a zmysluplnému životu. Vnáša do ich života veľa pozitívnych zmien.

Prijímatelia sa spoločensky a profesijne integrujú, adaptujú sa pre prácu v jednotlivých dielňach. Ide nám o celkový rozvoj osobnosti, rozvoj schopností a komunikácie.

Napísal administrator, tlač, prečítané 1591x