POZOR ZMENA

Návštevy a dovolenky prijímateľov v CSS AMETYST počas vianočných sviatkov v období od 20.12.2021 do 9.01.2022

DOVOLENKY PRIJÍMATEĽOV

Ak máte záujem, aby Vaši blízky strávili vianočné sviatky s Vami v rodinnom prostredí, oznámte to prosím garantovi zdravotnej starostlivosti minimálne 3 dni pred nástupom na dovolenku, na jedno z uvedených telefónnych čísel : 057/4495238, 0911694119, 0918436109.

Na základe Uznesenia MPSVaR SR, v súlade s Nariadením vlády č. 735/2021 platí, že prijímateľ opúšťa zariadenie na minimálne 72 hodín.

Po návrate do zariadenia prijímateľ bude otestovaný a bude povinný sa podriadiť izolácii, a to nasledovne: • Očkovaný – postúpi izoláciu v trvaní 3 dní • Prekonaný – (preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 90 dní) – postúpi izoláciu v trvaní 3 dní. • Neočkovaný – postúpi izoláciu v lehote 5 dní.

Každý prijímateľ po návrate do zariadenia vyplní Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave PSS a osôb, s ktorými bol v styku.

Po ukončení izolácie bude prijímateľ opätovne otestovaný.

NÁVŠTEVY

Prijímateľom, ktorí nebudú môcť zotrvať v domácom prostredí minimálne 72 hodín, budú umožnené návštevy v režime OTP v priestoroch CSS AMETYST vyhradených pre návštevy. Za návštevnú miestnosť sa považuje kultúrno-spoločenská sála. Maximálny počet návštev na deň je 8. Jedného prijímateľa môžu navštíviť max. 2 osoby.

Návšteva vyplní Čestné prehlásenie o cestovateľskej anamnéze, preukáže sa dokladom o očkovaní, prekonaní (nie staršom ako 90 dní), alebo testovaní – Ag testom nie starším ako 48 hodín, PCR test nie starším ako 72 hodín. Počas návštevy majú prijímateľ a návštevník po celú dobu nasadený respirátor FFP 2 a musia dodržať 2 m odstup.

Dezinfekčný filter prinesených vecí prijímateľovi zostáva naďalej v platnosti.

Návštevu prosím nahláste minimálne deň vopred na telefónnom čísle 057/4495238, alebo 0911694119, alebo 0918436109.
Pri objednaní návštevy je potrebné uviesť deň, čas a počet návštevníkov. Návšteva bude zaznamenaná v Knihe návštev.

Osoby vstupujúce do zariadenia za účelom blízkej osoby sú povinné sa riadiť usmerneniami poskytovateľa a dodržiavať protiepidemické opatrenia.

Odporúčaný časový rozsah návštev je od 9.00 hod do 14.30 hod., pričom dĺžka jednej návštevy u jedného prijímateľa sa odporúča v trvaní 30 minút. Časový rozsah osobnej návštevy je ohraničený z dôvodu prípravy prijímateľov na návštevu a dodržanie harmonogramu protiepidemiologických opatrení.

Informácie budú aktualizované v závislosti od výsledkov testovania v zariadení.

V Tovarnom, dňa16.12.2021

PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST

administrator | 17. 12. 2021 Pi 12.25 | Administrátor | 0 komentárov | 22x

Zákaz návštev od 23.9.2021 do odvolania

Centrum sociálnych služieb AMETYST, 094 01 Tovarné 117
oznamuje príbuzným a známym našich prijímateľov, že z dôvodu zvýšeného výskytu a
rozšírenia respiračných ochorení a vzhľadom na skutočnosť, že okres Vranov nad Topľou bude od 27.9.2021 červený / 1.stupeň ohrozenia, zakazuje od 23.9.2021 všetky návštevy v zariadení.

PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST

administrator | 22. 9. 2021 St 11.37 | Administrátor | 0 komentárov | 53x

Strihanie pásky - slávnostné ukončenie investičných akcií

1strih pasky

V CSS AMETYST sme si dňa 12.8.2021 urobili malú slávnosť. Za prítomnosti predsedu PSK PaedDr.M.Majerského PhD., poslancov PSK za okres Vranov nad Topľou, zástupcov OSVaR PSK a za spevu a tanca detí z folklórnej skupiny pri ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou bola symbolicky prestrihnutá páska troch úspešne ukončených investičných akcií :

  • Rekonštrukcia fasády a interiérov ZPB
  • Rekonštrukcia teplovodu
  • Betónové oplotenie prednej časti areálu CS AMETYST.

Realizácia týchto akcií priamo ovplyvní kvalitu života prijímateľov – v ZPB príjemným bývaním v zrekonštruovanom bytovom dome, v hlavnej budove úsporou tepla, ktorým bol vykurovaný trávnik, väčšou bezpečnosťou a znížením hlučnosti od frekventovanej hlavnej cesty HN-VT. Všetky akcie boli financované Prešovským samosprávnym krajom, za čo mu patrí veľká vďaka.

administrator | 17. 8. 2021 Ut 13.10 | Administrátor | 0 komentárov | 107x